Vés al contingut (premeu Retorn)

PFC. Projecte de Fi de Carrera. Pla 92

LLOCS INTRANET

Els llocs de la Intranet que haureu de fer servir en les diferents parts del procediment són les següents:

Pas 1 Aplicatiu "ofertes de PFC" Intranet de l'escola (https://www.etsetb.upc.edu/sys/login.html).
Menú: Docència > Ofertes TFG/PFC/TFM.
Resta de passos Aplicatiu "dipòsit de PFC" Intranet de l'escola (https://www.etsetb.upc.edu/sys/login.html).
Menú: Acadèmica > Dipòsit TFG/PFC/TFM.

 

1. Oferta i assignació del PFC (Intranet)

Aplicatiu ofertes de PFC. Informació general.

El professor/La professora que actuarà com a (co)director/a o ponent del projecte i compleixi els requisits establerts en aquest mateix apartat 1 ha d’oferir el PFC mitjançant l'aplicatiu Ofertes de PFC (menú: Docència > Ofertes TFG/PFC/TFM) de la Intranet de l'escola (https://www.etsetb.upc.edu/sys/login.html).

Mitjançant aquest mateix aplicatiu, el PFC ha de ser assignat a un estudiant o estudianta, que compleixi els requisits establerts a sota, en aquest mateix apartat 1, i hi ha dues opcions:

 1. Assignació directa en el moment de l’oferta, en el cas que el professor ja s’hagi posat d’acord amb l’estudiant abans. L’estudiant tindrà l’opció d’acceptar o rebutjar. Perquè l’assignació estigui completa, haurà d’acceptar el PFC adjudicat.
 2. Selecció a partir de les sol·licituds de l’estudiantat. En aquest cas, s’estableix un protocol a través del qual el professorat pot seleccionar un candidat o candidata, que pot acceptar o rebutjar el PFC adjudicat. L’assignació no estarà completa fins que hagi estat acceptada pel candidat seleccionat.

Requisits del professorat i requisits de l’estudiantat:

Co-direcció:

En un projecte realitzat al centre, si hi ha una co-direcció, el professor que realitzi l’oferta serà el secretari del tribunal (veure requisits). En penjar l'oferta, haurà d'introduir-hi les dades de l'altre director. Tots dos seran considerats “co-directors” del projecte.

En un projecte realitzat a empresa o de mobilitat, si hi ha una co-direcció, el professor que realitzi l’oferta serà el secretari del tribunal (veure requisits). En penjar l'oferta, haurà d'introduir-hi les dades del director extern. El director extern serà considerat "director" i el de l'ETSETB serà considerat “ponent” del projecte.

Acreditació de la titulació (director extern):

En cas que un dels directors sigui extern i no s’hagi titulat a la UPC, haurà d'entregar a l’Àrea de Gestió Acadèmica una acreditació de que és un titulat superior.

2. Sol·licitud de tribunal (generació Intranet, entrega finestreta)

Aplicatiu Dipòsit. Generació document:

 A partir de que l'estudiant accepti el PFC (punt 1), es carregarà el projecte a la base de dades de la UPC i, en un període d'entre 1 i 2 dies hàbils, l'estudiant podrà veure les dades referents al seu projecte dins un nou apartat anomenat Dipòsit de PFC (Menú: Acadèmica > Dipòsit TFG/PFC/TFM) de la Intranet de l'ETSETB (https://www.etsetb.upc.edu/sys/login.html).

Des d'aquest nou aplicatiu, l’estudiant podrà generar i imprimir el document de sol·licitud de tribunal que haurà d'entregar a l'Àrega de Gestió Acadèmica, en el termini establert i amb les signatures corresponents.

Lloc i termini d’entrega:

L'estudiant haurà d'entregar a l'Àrea de Gestió Acadèmica de l’edifici B3-Ricardo Valle el document signat pel (co)director (i ponent, si és el cas), qui hi podrà introduir la proposta d’un president i un president suplent.

 Aquest document s'ha d'entregar, com a mínim, un mes abans de la presentació.
 

Comunicació del nomenament:

2 ó 3 setmanes després de la sol·licitud, es comunicarà el nomenament a l’e-mail institucional de l’escola de l’estudiant, i allà on estigui redireccionat. L’estudiant també podrà consultar aquesta informació a l’aplicatiu de PFC de la Intranet.

3. Matrícula del PFC (finestreta)- Ampliació de termini


Requisits i procediment

Per poder matricular el PFC, l’estudiant ha de:
 1. Haver acceptat per la Intranet el PFC assignat a ell prèviament pel professor, segons l’explicat en el punt 2.
 2. Tenir tots els crèdits de la carrera superats excepte en el cas d’alumnes en programa de mobilitat i que compleixen les condicions del punt 5.2 de la normativa de  PFC.
La matrícula es realitza directament a l’Àrea de Gestió Acadèmica de l’edifici B3-Ricardo Valle.
 
Termini de matrícula:  AMPLIACIÓ de termini  (consulteu calendari al final de la pàgina).

Extensió de la matrícula (NO és fins al final del quadrimestre següent):

Si l'avaluació de la PFC no es produeix en el quadrimestre en el qual s'ha matriculat, hi pot haver certa extensió de la durada, si l’estudiant abona l’import dels serveis administratius (gestió de l'expedient acadèmic, suport a l'aprenentatge i assegurança escolar, si s’escau). 
 
Aquesta extensió, però, NO dura fins al final del quadrimestre. En el cas que la primera matrícula s’hagi formalitzat al quadrimestre de tardor, l’extensió podrà ser fins al dia de maig que consta al calendari al final d'aquesta pàgina; en el cas que la primera matrícula s’hagi formalitzat al quadrimestre de primavera, l’extensió podrà ser fins al dia d’octubre que consta al final del calendari d'aquesta pàgina.
 
Un cop passat aquest període, si el PFC no ha estat avaluat, es qualificarà com a NP i s'haurà de tornar a matricular. Aquesta nova matrícula inclou, a més dels serveis administratius, els crèdits del projecte amb l’increment corresponent per segona matrícula.

4. Dipòsit de la memòria (Intranet) - Ampliació de termini

Aplicatiu Dipòsit. Camps a omplir i documents a pujar per l’estudiant:

A l'aplicatiu Dipòsit de PFC (menú: Acadèmica > Dipòsit TFG/PFC/TFM) de la Intranet de l’escola (https://www.etsetb.upc.edu/sys/login.html), l’estudiant haurà d’omplir els camps i penjar els documents següents:
 • Dades bibliogràfiques. És necessari que l’estudiant ompli els camps títol, resum i paraules clau de la pestanya Dades bibliogràfiques El títol ha de coincidir exactament amb el títol de la portada del fitxer de la memòria.
 • Fitxers. L’estudiant ha de penjar el fitxer de la memòria a la pestanya Fitxers. És necessari que a la portada del fitxer hi hagi el títol i que coincideixi exactament amb el de la pestanya Dades bibliogràfiques en algun dels 3 idiomes. La plantilla de la memòria la trobareu als annexos del final del següent enllaç: Plantilla de memòria de pla 92. Si els membres del tribunal no necessiten còpia en paper, no caldrà fer cap impressió.
 • Mobilitat. En cas de PFC en mobilitat, a la pestanya Fitxers hi haurà espai per carregar dos documents: el Supervisor’s assessment i el Lecture Certificate. És convenient que tots dos documents estiguin carregats per a l’avaluació del PFC. Si només es carrega un d'ells, ha de ser l'assessment actual, que està penjat a l'enllaç Tràmits a realitzar abans de tornar a l'ETSETB, del banner Mobilitat internacional.
  L'alumne o qualsevol dels dos codirectors han de fer arribar aquesta documentació a l'Àrea de Relacions Externes de l'ETSETB (mobilitat@etsetb.upc.edu) qui ho dipositarà a l'aplicatiu de PFC. En cas de no disposar-se d'aquesta documentació una setmana abans de la presentació, o que el o els documents aportats no permetin confirmar per part de l'Àrea de Relacions Externes de l'ETSETB que l'alumne ha fet la defensa del seu PFC a la universitat de destí (amb data i qualificació), l'alumne haurà de fer la defensa oral del seu PFC a l’ETSETB.
Validació del fitxer pel secretari

Quan les dades siguin definitives, el secretari o la secretària validarà el fitxer i ja no es podran fer modificacions. A partir d'aquí, la resta de membres del tribunal podrà visualitzar el fitxer de la memòria a la intranet de l’ETSETB.

Terminis:


Des del moment en què accepti el PFC assignat a ell pel professor, l’estudiant ja tindrà habilitat l’aplicatiu per fer el dipòsit de la memòria. Aquest dipòsit ha d’estar completament realitzat i validat pel secretari del PFC una setmana abans de la presentació.

5. Lectura - Ampliació de termini

Reserva d’aula (Àrea de Recursos)

Un cop l’estudiant ha concretat dia i hora de lectura amb els membres del tribunal, ha de fer la reserva d'aula. La reserva de les aules de l’edifici B3 (Multimèdia o Teleensenyament) es fa a la consergeria de l’edifici B3 (93 401 68 00, reservaespais@etsetb.upc.edu). Si no hi hagués lloc en aquestes aules pel dia i hora concretats, a l’Àrea de Gestió Acadèmica es pot sol·licitar un aula dels aularis.
 

Conformitat de lectura (Intranet)

Amb una antelació mínima de cinc dies hàbils respecte a la presentació, l’estudiant ha d’introduir a l'aplicatiu Dipòsit de PFC (menú: Acadèmica > Dipòsit TFG/PFC/TFM) de la Intranet de l’escola (https://www.etsetb.upc.edu/sys/login.html) el dia, l’hora i l’aula de la presentació (és necessari que abans el secretari hagi validat la memòria). 

 
Tots els membres del tribunal, a través del mateix aplicatiu, han de donar la seva conformitat al dia i hora proposats. Fins que això no estigui fet, l’Àrea de Gestió Acadèmica no podrà iniciar els tràmits per a la realització de la lectura.

 

De l'1 al 9 setembre, degut a la matrícula de setembre, es recomana no llegir PFC.

6. Full biblioteca (generació Intranet i entrega a finestreta)


A fi que es pugui introduir la qualificació del projecte en l'expedient de l’estudiant, aquest ha de:
 • A l'aplicatiu Dipòsit de PFC (camí: Acadèmica > Dipòsit TFG/PFC/TFM) de la Intranet de l’escola (https://www.etsetb.upc.edu/sys/login.html), introduir les dades referents a la publicació de la seva memòria (veure DETALLS DE LA PUBLICACIÓ al final d'aquesta pàgina). 
 • Imprimir el document de publicació o confidencialitat que es generarà a partir de la validació de les dades anteriors
 • Afegir-hi les signatures demanades i entregar el document a l'Àrea de Gestió Acadèmica de l'edifici B3-Ricardo Valle.

Per comprovar que la publicació de les dades s’ha fet correctament, l’estudiant pot accedir a la web de UPCommons (http://upcommons.upc.edu/pfc/).
 

Detalls de la publicació

 1. L'ETSETB diposita la memòria del PFC a UPCommons, el portal institucional d'accés obert del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC per a la seva consulta mitjançant la llicència CreativeCommons (Categoria Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada) o similar. L'alumne signa i lliura a secretaria acadèmica el formulari de "Consentiment de publicació del PFC a UPCommons".
 2. Si el treball és confidencial no es publica a UPCommons però es diposita als servidors del Servei de Biblioteques i Documentació de la UPC, i només se'n mostren les dades bibliogràfiques i el resum.
  IMPORTANT CONFIDENCIALITAT: Si l'estudiant escull que la memòria sigui confidencial, ha de saber que, si escull "Author's decision" o "Publisher's policy" del desplegable de motius, el fitxer serà consultable in situ a la biblioteca per qualsevol persona interessada (no online, però sí in situ).
 3. Si el treball és confidencial només per un cert període de temps, quan deixa de ser confidencial es publica sota llicència CreativeCommons (Categoria Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada) o similar.
 4. Si la memòria del PFC conté rèpliques literals d'articles publicats en revistes o congressos als quals l'autor hagi cedit els drets de publicació, aquesta memòria no pot ser publicada a UPCommons.
 5. Cal destacar que la confidencialitat únicament afecta a la publicació de la memòria però, fins i tot en aquest cas, la defensa del PFC continua sent un acte públic.
   

Properes lectures

Les properes lectures les trobareu al següent enllaç: Properes lectures.

Calendari per als estudiants amb quadrimestre extraordinari concedit (extinció d'estudis)

Acció Termini (data límit)
Ofertes Fins el 10 de juliol de 2017

Període prorrogat

Matrícula PFC i sol·licitud de tribunal (pla 92)

Fins el 15 de juliol de 2017
  Convocatòria ordinària Convocatòria extraordinària
(pagament taxes)
Dipòsit de la memòria

(estudiant completa i secretari valida pestanya fitxers i pestanya dades bibliogràfiques per la Intranet)

Màxim 21 de juliol de 2017

(S'ha de fer com a mínim una setmana abans de la defensa)

Màxim 22 de setembre de 2017

(S'ha de fer com a mínim una setmana abans de la defensa)
 

Confirmació per a la defensa.

Data, hora i dia de lectura.


(estudiant completa i tots els membres del tribunal validen)

 

 

Mínim 5 dies abans de la defensa.


 

 

Mínim 5 dies abans de la defensa


Autorització/confidencialitat

Màxim un dia abans de la defensa
Màxim un dia abans de la defensa
Defensa PFC (pla 92)

Fins 12 de setembre de 2017 Fins el 29 de setembre de  2017 (superada aquesta data, l'estudiant haurà de demanar una adaptació al pla d'estudis actual)