Vés al contingut (premeu Retorn)

Esdeveniments en Dijous, 18. Gener 2018

  • 2018-01-18T10:00:00+01:00
  • 2018-01-18T11:30:00+01:00
dj 18. Gen.

18/01/2018 de 10:00 a 11:30
Aula de Teleensenyament - Edifici B3

The tools provided by nanotechnologies allow us to create new types of devices not only smaller, but also with unprecedented properties. Among others, nano-biosensors and nanoactuators, capable of observing and controlling subcellular processes with molecular precision, have been experimentally demonstrated in recent years. At the moment these devices are neither autonomous nor intelligent, but they require the control and supervision of a local operator to operate. However, in the same way that telecommunication between virtually all objects in our environment has changed the way we live, communication between nanosensors and, eventually, their interconnection on the Internet, will revolutionize the diagnosis and treatment of various Diseases, from different types of cancer to neurodegenerative diseases. In this seminar, we will introduce the concept of the Internet of Nano-things and we will define the role and opportunities that telecommunication engineers have in the development of this area of ​​research. First, review the state of the art in terms of emitters and detectors, modulators and demodulators, antennas and groupings of antennas at optical frequencies and in the Terahertz band. We will also study new channel models for the human body that take into account the complexity and interactions of biological tissues with electromagnetic waves at these frequencies. Finally, based on the capabilities of the nano-devices and channel properties, we will discuss mechanisms to be able to transmit information between nano-devices in a reliable, efficient and biocompatible manner.

  • 2018-01-18T10:00:00+01:00
  • 2018-01-18T11:30:00+01:00
dj 18. Gen.

18/01/2018 de 10:00 a 11:30
Aula de Teleensenyament - Edifici B3

Les eines proporcionades per les nanotecnologies ens permeten crear nous tipus de dispositius no tan sols més petits, sinó també amb unes propietats sense precedents. Entre d'altres, nano-biosensors i nanoactu-adors, capaços d'observar i controlar processos subcel·lulars amb precisió molecular, han estat demostrats experimentalment en els darrers anys. De moment aquests dispositius no són ni autònoms ni intel·ligents, sinó que requereixen el control i la supervisió d'un operador local per funcionar. Ara bé, de la mateixa mane-ra que la telecomunicació entre pràcticament tots els objectes al nostre entorn ha canviat la manera en què vivim, la comunicació entre nanosensors i, eventualment, la seva interconnexió a Internet, revolucionarà la diagnosi i el tractament de diverses malalties, des de diferents tipus de càncer a malalties neurodegenerati-ves. En aquest seminari, introduirem el concepte de l'Internet de les Nano-coses i definirem el rol i les opor-tunitats que els enginyers de telecomunicació tenim en el desenvolupament d’aquesta àrea de recerca. Pri-mer, repassaren l'estat de l'art en termes d'emissors i detectors, moduladors i demodulators, antenes i agrupacions d'antenes a freqüències òptiques i a la banda dels Terahertz. També estudiarem nous models de canal per al cos humà que tenen en compte la complexitat i les interaccions dels teixits biològics amb les ones electromagnètiques a aquestes freqüències. Finalment, partint de les capacitats dels nano-dispositius i les propietats del canal, discutirem mecanismes per poder transmetre informació entre nano-dispositius de manera fiable, eficient i biocompatible.